Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz z portálu ParlamentníListy.cz

Dotaz od paní Heskové:

Vážený pane senátore,

Nerada Vás obtěžuji, ale potřebovala bych radu na koho se obrátit, s problémem ohledně státní sociální podpory. Jedná se o mladou rodinu, která čeká za 3 týdny narození prvního dítěte. Žádala jsem o odpověď na MPSV ČR(žádost jako příloha) a odpověď pracovnice ministerstva taktéž jako příloha. Nemohu akceptovat takovou odpověď, protože nic neřeší v tomto specifickém případě. Prosím taktéž o radu, proč nelze přidělit číslo popisné, jak píši v žádosti. Protože nevím, kde vůbec bude přihlášeno narozené dítě.

Velice Vám děkuji.

Hesková

Odpověď:

Vážená paní Hesková,

dovolte mi, abych Vás informoval k Vašim dotazům.

1) Na příspěvek na bydlení je skutečně nárok jen v případě, že má žadatel v daném bytě trvalý pobyt. Informace poskytnutá z MPSV je tedy správná. Správná je i informace o tom, že rodina v takovém případě může požádat o jinou dávku - doplatek na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to u sociálního odboru města Hodonína. Chtějí-li tedy mít rodiče nárok na příspěvek na bydlení na byt v Mutěnicích, kde fakticky žijí, doporučoval bych, aby si co nejdříve změnili místo svého trvalého pobytu ohlášením u tamního obecního úřadu.

2) Je výlučně na vůli každé osoby, kde si zvolí místo trvalého pobytu. Podle § 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu se rozumí "adresa pobytu občana v ČR..., kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je ... označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci". Obecní úřad v Mutěnicích tedy nepostupoval v souladu se zákonem, pokud odmítl zapsat trvalý pobyt v domě, který je označen číslem orientačním. Obecní úřad tedy přihlašovací lístek k trvalému pobytu v budově označené byť jen číslem orientačním musí přijmout.

3) O všech dávkách státní sociální podpory rozhoduje od 1. dubna t. r. Úřad práce ČR, a to prostřednictvím jeho krajské pobočky podle místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu. To se týká i porodného a rodičovského příspěvku. V daném případě tedy bude rozhodovat krajská pobočka ÚP v Brně. Součástí krajských poboček jsou však kontaktní pracoviště - v daném případě jde o pracoviště v Hodoníně (bývalý ÚP v Hodoníně). Z hlediska této nové úpravy je lhostejné, v jakém okrese v rámci kraje má žadatel trvalý pobyt, neboť zákon stanoví, že žádost o dávku se podává krajské pobočce Úřadu práce. Tzn. že žadatel může podat žádost na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky v rámci kraje, v němž má trvalý pobyt (rozhodující je trvalý pobyt v kraji). Bude-li mít tedy v daném případě matka i nadále trvalý pobyt v Brně, nic to nemění na její možnosti požádat o porodné i rodičovský příspěvek v Hodoníně na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.

4) Pokud jde o trvalý pobyt novorozence, stanoví § 10 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel, že místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky (není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce).

5) Pokud se úředníci chovali k žadateli nevhodně, může podle § 175 správního řádu podat stížnost (písemnou či ústní), a to k tomu správnímu orgánu, který vede řízení, konkrétně k nadřízenému dotyčného úředníka. Informace poskytnutá z MPSV je tedy správná. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, musí o ní správní orgán sepsat písemný záznam. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému správnímu orgánu. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze