Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální stát přátelský k rodinám s dětmi

3.1 Obecná část

            ČSSD je přesvědčena, že pro zdravý vývoj společnosti i pro individuální život rodin je nejvhodnější taková forma soužití rodičů s dětmi, kdy se oba rodiče podílejí jak na rodinném rozpočtu, tak na výchově a péči o děti. ČSSD chce vytvořit systém pro skutečnou svobodu volby obou rodičů, která v současné době neexistuje. Pro úspěšnou rodinnou politiku je naprosto stěžejní slaďování rodinného a profesního života; v jižních zemích EU, kde je žena po narození dítěte vyřazena z trhu práce, je porodnost nejnižší, zatímco tam, kde existuje řada možností pro slaďování, patří porodnost v Evropě k nejvyšším (Skandinávie).

            ČSSD se především zasadí o minimalizaci dopadů diskriminace na rodiče malých dětí, zejména matek, na trhu práce. V zákoníku práce je třeba zachovat stávající ochranu zaměstnaneckého poměru pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

            Nepovažujeme za správné zatracovat vše, co současná vláda navrhuje. V sociální politice občanům prospívá jistá kontinuita, která vytváří sociální jistoty. Vítáme podporu role otce v rodině a snahy řešit situaci dětí v ústavní péči a disfunkčních rodin s důrazem na individuální péči o tyto rodiny.

3.2 Doporučená řešení

            ČSSD chce podpořit především narození prvních dětí, a to jak jednorázově prostřednictvím vyššího porodného, tak vyšším přídavkem na děti.

            V rámci mateřské dovolené chceme zvýšit její flexibilitu a zachovat zvýšení stropu u peněžité pomoci v mateřství.

            U rodičovské dovolené zavedeme následující změny:

  • pružný systém, který by umožnil čerpání daného počtu měsíců až do 7 let věku dítěte (po minimálně měsíčních blocích);
  • rodičovský příspěvek až do výše 80% z čisté mzdy s definovaným minimem a maximem a postupnou degresí.
  • čtvrtý rok bude určen pro druhého rodiče;
  • zlepšíme podmínky pro studentky a osoby samostatně výdělečně činné;
  • zlepšíme podmínky pro rodiče pečující o děti se zdravotním postižením.

            ČSSD bude v souladu s barcelonskými kritérii především prosazovat zřizování veřejných zařízení péče o děti s ohledem na vysokou a odbornou kvalitu této péče, a to prostřednictvím účelově vázaných dotací od státu pro kraje a obce. Péče o děti do tří let by měla být včleněna do systému předškolního vzdělávání, jako je tomu v řadě evropských zemí. Zrušíme podmínku pro vyplácení rodičovského příspěvku, kdy smí dítě do tří let pobývat v zařízení péče o děti jen 5x za měsíc. Je třeba také změnit způsob financování především v oblasti péče o děti do tří let: musí se na něm podílet stát, obec, rodiče i zaměstnavatelé.

            ČSSD bude podporovat zavádění pružné pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám může časově uspořádat její začátek, průběh a konec (samozřejmě se zřetelem na potřeby zaměstnavatele a odvětví). Dále podpoříme všechny další formy zaměstnávání, které umožní rodinám lépe slaďovat soukromý a profesní život. Zaměstnavatelé umožňující tyto formy zaměstnání rodičům s malými dětmi a zřizující zařízení péče o děti budou daňově zvýhodněni.

            Do péče o rodinu patří i záměr ČSSD hledat cesty pomoci rodinám se školními a staršími dětmi, např. navrhnout způsob finanční podpory pro rodiny usilující o vzdělávání svých dětí včetně dětí se zdravotním postižením formou stipendií či grantů, slev pro studenty či rodiny atp. ČSSD bude také podporovat finančně dostupné volnočasové aktivity pro děti a družiny pro školní děti.

            ČSSD si je vědoma složitého postavení neúplných rodin. Proto chceme především chránit pečující rodiče a nezaopatřené děti žijící v těchto rodinách. Navrhneme komplexní úpravu vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem, jejíž součástí bude stanovení minimální výše výživného, zlepšení možnosti exekutivního vymáhání výživného a zavedení institutu náhradního výživného.

            V oblasti péče o seniory a nemohoucí členy rodiny bude ČSSD také podporovat flexibilní systém veřejných zařízení (např. denní a týdenní stacionáře, malometrážní byty a domy s pečovatelskou službou) propojený s programem přípravy na stárnutí obyvatelstva. Rozvíjet i netradiční formy sociálního a chráněného bydlení např. formou družstevního vlastnictví. Valorizace důchodů musí vycházet ze spotřebního koše seniorů.

            Zlepšíme systém sociálních dávek pro rodiny s dětmi. Co se týče přídavku na děti, chceme znovu navázat jejich výši na částky životního minima a rozšířit jejich výplatu na úroveň průměrné rodiny: na první dítě dvojnásobek, na druhé 1,5 násobek a na třetí a další 0,5 násobek jejich stávající výše upravené podle inflace. V případě, že rodiče budou nezaměstnaní, dostanou přídavek ihned následující měsíc a bude ho pobírat po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti.

            V případě sirotčích důchodů je třeba zmírnit tvrdost zákona, aby nesouvisely s pojištěním rodičů. Jejich výši navážeme na násobky přídavku na dítě.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze