Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Sociální pojištění pro důstojný život

2.1 Obecná část:

ČSSD bude usilovat o zachování a další rozvoj průběžných systémů veřejného sociálního pojištění, které představují jediný dlouhodobými zkušenostmi a vývojem prověřený univerzální systém schopný zajistit dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a účinně chránit společnost před růstem chudoby v těchto sociálně obtížných situacích a před dodatečnými výdaji nutnými pro eliminaci jejich nejhorších forem.

Vnímáme solidární sociální pojištění jako důležitý nástroj k zajištění soudržnosti, bezpečnosti a sociálního smíru ve společnosti, který přispívá i ke zmírnění tlaku na růst mezd v obdobích nepříznivého ekonomického vývoje, zmírňuje inflační tlaky apod.

2.2 Doporučená řešení:

            Vytvoříme komplexní systém veřejného sociálního pojištění zahrnující důchodové, nemocenské, zdravotní a úrazové pojištění včetně pojištění pro případ nezaměstnanosti, oddělený od státního rozpočtu a financovaný i nadále z pojistného hrazeného zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami výdělečně činnými. V rámci nového systému nemocenských dávek zrušíme karenční dobu, i první tři dny nemoci budou placeny.

V oblasti důchodového pojištění ČSSD usiluje o přiměřené důchody pro všechny pojištěné osoby a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců. Počítáme se zajištěním náhradového poměru na úrovni 55 % k průměrné čisté mzdě a se zavedením minimálního důchodu pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2 násobku životního minima. Výdaje na důchodové pojištění chceme postupně zvyšovat tak, aby se přibližovaly průměru EU.

ČSSD se proto bude zasazovat o dlouhodobou finanční stabilitu důchodového pojištění, a to především trvalou péčí o výběr pojistného a postupným vyrovnáváním výše odvodu pojistného placeného osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci.

Při valorizaci důchodů budeme kompenzovat důchodcům cenové dopady včetně důsledků finanční a ekonomické krize tak, aby je důchodový systém chránil účinně před pádem do chudoby a sociálním vyloučením.

ČSSD bude k zajištění přiměřených důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel prosazovat zapojení dalších zdrojů do financování důchodů a rozšíření nabídky doplňkových důchodových systémů podporovaných státem a založených na bezpečném investování a nezbytných garancích pro účastníky.

Prohloubíme roli zaměstnavatelů při financování důchodů v rámci společenské odpovědnosti podniků, která patří k firemní kultuře ve vyspělých zemích světa, a to zejména formou dobrovolného penzijního připojištění. Současně zavedeme pro zaměstnance vykonávající rizikové a namáhavé práce povinné připojištění (v základním, popř. doplňkovém systému) financované jejich zaměstnavateli, které by umožňovalo dřívější odchod do starobního důchodu bez snížení jeho výše. 

ČSSD nepočítá s vyvedením části pojistného z průběžného důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů (tzv. opt-out), které by ohrozilo důchody současných i budoucích důchodců tím, že by nebylo k dispozici dostatečné množství prostředků na výplatu jejich důchodů, popř. na jejich valorizaci, a současně dramaticky zvýšilo na dlouhou dobu deficit veřejných rozpočtů České republiky.

ČSSD bude usilovat o to, aby pokračování důchodové reformy v České republice bylo výsledkem politické dohody parlamentních politických stran realizované po projednání jejích hlavních principů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (sociálních partnerů), kteří důchodový systém financují svým pojistným odváděným na důchodové pojištění, popřípadě se zástupci dalších důležitých nevládních organizací, které vyjadřují zájmy občanů a jejich skupin, jichž se důchodový systém zásadním způsobem dotýká (organizace důchodců,  zdravotně postižených aj.).

Mezi opatření, která budeme nadále prosazovat, patří rovněž vytvoření fondu důchodové rezervy, který by měl přispět k zajištění „nedotknutelnosti“ důchodových prostředků a jejich účelové využití výlučně ve prospěch financování důchodového systému. Příjmy fondu důchodové rezervy budou tvořit i platby státu za vybraný okruh náhradních dob (např. péče o děti, studium, péče o osoby se zdravotním postižením popř. o osoby blízké).

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze