Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Podpora zaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným

1.1 Obecná část:

Proč se sociální demokracie zabývá zaměstnaností a nezaměstnaností ?

 1. práce je zdrojem obživy pracovníka i jeho rodiny, má zajistit jeho důstojný život dnes i v budoucnu;
 2. práce je základem produktivního života, naší tvořivosti a sociální bezpečnosti, základem rozvoje schopností každého člověka;
 3. práce je hodnotou, která je podstatná pro soudržnost a solidaritu, která zakládá jistoty člověka – tyto jistoty jsou dnes ohroženy recesí.

Co chce sociální demokracie na úseku práce a zaměstnanosti?

Pozitivní politiku zaměstnanosti - rozhodující hledisko je zaměstnanost, klíčové jsou dva cíle:

I. Vytváření, případně zachování pracovních míst, která lze lidem nabízet (respektujeme „každé pracovní místo navíc je dobré“, ale neopouštíme princip jeho kvality). V plném smyslu „dobré“ pracovní místo je takové, které:

1)      zaručuje dobrou sociální úroveň pracovníka, slušné pracovní podmínky a sociální jistoty;

2)      má perspektivní charakter z hlediska pracovníka, jeho dalšího rozvoje a existence;

3)      má perspektivní charakter z hlediska rozvoje a perspektivy země, regionu, místa -  podniku i pracovníka.

II. Zaměstnatelnost, tj. zvýšení předpokladů uchazečů o práci, aby byli sto požadavky daného pracovního místa plnit. To znamená:

1)      podporu vzdělávacích a kvalifikačních procesů na všech úrovních;

2)      podporu stimulace zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů na kvalifikačních a rekvalifikačních programech a jejích reálných výsledcích;

3)      podporu úzké spolupráce škol a firem při zaměření na reálné potřeby společnosti.

 Co chce sociální demokracie na úseku pomoci nezaměstnaným?

Klíčové cíle:

 • rozšíření programů dlouhodobých rekvalifikací s důrazem na rekvalifikace u zaměstnavatelů;
 • podpora aktivačních programů;
 • zvýšená podpora v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku;
 • rozšíření programů pro sociální skupiny znevýhodněné na pracovním trhu.

1.2 Doporučená řešení:

Jakými cestami a prostředky toho chce sociální demokracie dosáhnout?        

 • makroekonomickou politikou, zabezpečující dostatečné prostředky pro investice do infrastruktury země;
 • politikou ochrany sociálních a pracovních jistot zaměstnanců při zvyšování jejich flexibility a adaptibility;
 • užším partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji výzkumu i podnikových inovací, jež povedou k tvorbě více a kvalitnějších pracovních míst;
 • souborem ucelených, aktivních politik podporujících jednotlivce, aby si hledali a hleděli udržet zaměstnání a zdokonalovali své schopnosti po celý profesní život;
 • regionální politikou zabezpečující regionům a obcím, na nichž bude ležet hlavní tíha nezaměstnanosti, možnosti rozvoje veřejně prospěšných prací podporujících rozvoj obce a regionu;
 • sociální politikou, která zamezí pokles životní úrovně nezaměstnaných pod existenční hranici a současně znemožní sociální parazitizmus.

Jakou makroekonomickou politikou podpoří sociální demokracie zaměstnanost v ČR?

 • Podpora takového daňového zatížení podniků a firem, které nepovede ke snížení finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Pokud snížit daně podnikům, pak především malým a středním, které tvoří kolem dvou třetin pracovních míst na trhu a jsou potenciálním zdrojem inovací. Velké podniky, jak ukazují odměny a padáky top managementu, mají větší manévrovací možnosti.
 • Rozšíření perspektivních veřejných investic do rozvoje infrastruktury země – dopravní cesty, energetika (plyn, elektřina, voda), informační a komunikační systémy – které mohou stimulovat ekonomický růst a současně i vytvářet nová pracovní místa.
 • Podpora středních a malých firem v obcích a krajích formou veřejných zakázek do místní infrastruktury, do všech forem výstavby bytů včetně sociálního bydlení, ekologických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kulturních památek.
 • Podpora tvorby pracovních míst ve službách veřejných i soukromých, kde jsou velké rezervy nových pracovních příležitostí, především však u sociálních a zdravotních služeb, jejichž potřeba naléhavě stoupá se stárnutím populace a s početním vzestupem sociálních skupin, ohrožovaných exkluzí.
 • Systematická, koncepční a dlouhodobá podpora vzdělání, vědy, výzkumu a inovací je podmínkou rozvoje země, schopností lidí a rozhodující perspektivou. Vyžaduje tomu odpovídající investice a systematickou podporu. Rozhodnutí o nich je prioritou sociální demokracie. Klíčem je zvýšení prestiže učitelů všech stupňů spojené i s podstatným zvýšením jejich mezd na jedné straně a podpora hodnoty vzdělání u rodičů i dětí na straně druhé.

Jak chce sociální demokracie chránit pracovní jistoty zaměstnanců a současně zvýšit jejich flexibilitu a adaptibilitu?

 • Dnes nelze dobře usilovat o jistotu jednoho, stálého celoživotního zaměstnání na jednom místě, v jednom podniku, ale lze a je nutné usilovat o jistotu celoživotní zaměstnatelnosti. Tzn. podporu celoživotního vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělání a kvalifikace a v případě nezaměstnanosti reálných rekvalifikací spojených s novou pracovní příležitostí. Znamená to také změnu hodnotových orientací na všech úrovních stimulujících zájem každého jednotlivce na rozvoji a využití vlastních schopností.
 • Žádoucí uvolnění pohybu na pracovním trhu nesmí znamenat likvidaci ochrany pracovníka danou zákony.
 • Zvýšení sociálních jistot pro ty, kteří dlouhodobě poctivě pracují.
 • Zachování rovných příležitostí platí právě tak pro dodržování pracovních norem a povinností jako pro jednání se zaměstnanci, jejich odměňování a dodržování zákoníku práce.
 • Účinnost rekvalifikací musí být prověřována ne pouze počtem účastníků, ale především počtem úspěšně nastoupivších uchazečů. Je také žádoucí odbourat praxi plýtvání, kdy projekty rozvoje zaměstnanosti „stráví“ větší díl prostředků na existenci pořadatele, než na vytvoření skutečných, reálných pracovních míst.

Jak chce sociální demokracie organizovat boj s nezaměstnaností v regionech?

 • Rozhodující váha úsilí o snížení nezaměstnanosti bude ležet v regionech a obcích. Tomu musí odpovídat jak jejich rozhodování, tak i vybavení prostředky. Regionální „vlády“ musí mít jak pravomoci a zdroje, tak i povinnost dodržovat standardy jednotlivých oblastí svých činností a zvláště pečlivě hlídat, aby pro krátkodobé a populární zájmy nebyly zmenšovány prostředky kladené do dlouhodobých úkolů.
 • Okamžitou potřebu pracovních – byť i dočasných – míst pro nezaměstnané uchazeče řeší systém veřejně prospěšných prací. Samosprávné a správní orgány zde musí nejen dosáhnout efektivní kontroly nad jejich skutečným výkonem, ale i jejich koncepčního využití k trvalému rozvoji regionu.
 • Při tvorbě a realizaci projektů vytvářejících nové pracovní příležitosti v regionech využije sociální demokracie principu „public private partnership“.

Sociální demokracie říká ne sociálnímu vylučování (exkluzi) na pracovním trhu!

            Aktivní politiky trhu práce budou zaměřeny na ty, kdo přišli o práci a potřebují podporu při rekvalifikaci a návratu do profesního života; na dlouhodobě nezaměstnané vyžadující zvláštní podporu, aby se přeorientovali, vyškolili a vrátili do práce; na ty, kdo chtějí začít pracovat, jako rodiče po rodičovské dovolené nebo mladé lidi hledající první stálé zaměstnání; na přistěhovalce, kteří mají obzvláštní obtíže s integrací na trh práce; a nakonec na ty, kteří jsou nejvíce vytlačeni na okraj trhu práce, včetně fyzicky a mentálně postižených.

Jaká okamžitá konkrétní opatření na pomoc nezaměstnaným sociální demokracie v době ekonomické krize navrhuje?

Na období do konce roku 2011:

 • zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti;
 • zrušení asociálního nového opatření současné vlády, které odkazuje nezaměstnané a jejich rodiny po šesti měsících k živoření na úrovni existenčního minima;
 • zvýšení podpor pro uchazeče o zaměstnání, kteří odpracovali v posledních třech letech alespoň 24 měsíců, v prvních měsících na 80%, a prodloužení podpůrčí doby o jeden měsíc;
 • zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti podniků – platební prostředky na výplatu odpracovaných mezd a na náhrady mezd v zákonné době hromadného propouštění nesmí být blokovány a použity na jiný účel;
 • zvýhodněná podpora pro nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří mají odpracováno alespoň 35 let, ve výši až 55% průměrného výdělku do tří let před dosažením důchodového věku;
 • zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích 85% předchozího čistého příjmu;
 • vytvoření speciálních sociálních programů pro pomoc pracovníkům v odvětvích, kde dochází k hromadnému propuštění (i s využitím zdrojů z evropských fondů);
 • zakládání sociálních podniků s cílem zvýšit nabídku pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce;
 • podporu opatření okamžitě řešících situaci propouštěných zahraničních zaměstnanců včetně kontroly náborových agentur a vymýcení korupce spojené s náborem zahraničních dělníků.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze