Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Mysleme na lidi. S nezaměstnaností bojujme aktivně

Mysleme na lidi. S nezaměstnaností bojujme aktivně

ČSSD PŘEDSTAVUJE SVÁ OPATŘENÍ PROTI RŮSTU NEZAMĚSTNANOSTI

Práce je základem produktivního života, naší tvořivosti a sociální bezpečnosti, základem rozvoje schopností každého člověka. Práce představuje hodnotu podstatnou pro soudržnost a solidaritu, která zakládá jistoty člověka. Tyto jistoty jsou dnes ohroženy recesí. ČSSD proto usiluje o zachování a udržení možného maxima pracovních míst.

Naším cílem v dnešní dynamicky se měnící společnosti nemůže být celoživotní jistota každého pracovního místa - našim cílem však musí být a je jistota celoživotní zaměstnatelnosti pro každého, kdo chce a může pracovat. Změna zaměstnání nesmí vést ke ztrátě existenčních jistot. Je povinností státu poskytnout dostatek zdrojů na hmotné zajištění rekvalifikací.

ČSSD chce těm, kteří ztratili práci, garantovat takový standard sociální podpory, který jim a jejich rodinám zajistí důstojnou existenci mimo oblast chudoby a umožní jejich cestu k novému zaměstnání.

Naším cílem je trvale podporovat úsilí pracovníků o žádoucí růst vzdělání, kvalifikace a rekvalifikace. Cílem ČSSD je rovněž podpořit a motivovat snahy zaměstnavatelů preferovat rekvalifikace vlastních zaměstnanců před jejich propouštěním a stimulace aktivní účasti podniků a firem na rekvalifikacích všech uchazečů o práci.

Ambicí ČSSD je proto provedení takové reformy vzdělávacích systémů včetně celoživotního vzdělávání, která oslabí sociálně-ekonomické a sociálně-psychologické bariéry rozvoje jejich schopností, znalostí a dovedností a která je citlivá vůči všem sociálním skupinám a celé populaci.

Proto nesouhlasíme s těmi postupy současné vlády, které přenášejí váhu krize na ty, kteří jsou nejzranitelnější - na námezdně pracující ohrožované ztrátou práce, na drobné živnostníky i osoby samostatně výdělečně činné a malé i střední podnikatele.

ČSSD ostře odmítá daňovou reformu, která snížila daňovou zátěž nejbohatších především na úkor středních vrstev, a budeme podporovat progresivní zdanění. Rovnováhu státního rozpočtu v době, kdy naléhavě vzrostou výdaje na sociální politiku, nelze udržovat jejich škrcením a současným snížením daňových příjmů.

Nesouhlasíme rovněž s politikou laciné práce. Ta není záchranou před krizí a nezaměstnaností. Ve skutečnosti brání perspektivnímu rozvoji ekonomiky. Přitom zachování důstojné úrovně minimální mzdy je nejlepší ochranou proti pádu zaměstnance do pásma chudoby.

ČSSD se staví proti snižování podpory v nezaměstnanosti a sociálních podpor zavedených vládou. Snížení podpor mohlo mít jistý efekt vůči těm, kteří nemají chuť pracovat, snad v době konjunktury. Avšak v době recese a krize nezaslouženě oslabuje ty, kteří nikoliv vlastní vinou ztrácejí práci a chtějí pracovat, a negativně působí na jejich snahy o rekvalifikaci a nalezení práce.

Odmítáme opatření zvyšující mechanicky flexibilitu pracovníka pouze snižováním ceny jeho práce a oslabováním jeho pracovně právní ochrany oklešťováním pracovní legislativy. Podporujeme přitom flexibilitu pracovního trhu především cestou zvýšení kvalifikační a vzdělanostní úrovně pracovníka, která zvyšuje jeho zaměstnatelnost.
ČSSD bude velmi pozorně sledovat státní intervence do oslabených či krachujících podniků, aby sledovaly cíl rozvoje a modernizace a nabídku skutečně kvalitních perspektivních pracovních míst, a nesloužily pouze záchraně či dokonce obohacení spekulantů.

Proto bude ČSSD v období do konce roku 2011 prosazovat opatření, která jsou zaměřena na řešení aktuálních problémů vyvolaných ekonomickou krizí:

 • dvojnásobné zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti,
 • zvýšení podpor pro uchazeče o zaměstnání, kteří odpracovali v posledních třech letech alespoň 24 měsíců, na 80 % a prodloužení podpůrčí doby o jeden měsíc,
 • zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti podniků - platební prostředky na výplatu odpracovaných mezd a na náhrady mezd v zákonné době hromadného propouštění nesmí být blokovány a použity na jiný účel,
 • zvýhodněnou podporu pro nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří mají odpracováno alespoň 35 let, ve výši až 80 % průměrného výdělku do tří let před dosažením důchodového věku,
 • zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích (nad současnou úroveň 60 % předchozího čistého příjmu),
 • vytvoření speciálních sociálních programů pro pomoc pracovníkům v odvětvích, kde dochází k hromadnému propouštění (i s využitím zdrojů z evropských fondů),
 • vytváření podniků neziskového charakteru a sociálního podnikání s cílem zvýšit nabídku pracovních míst pro rizikové skupiny na trhu práce,
 • podporu opatření okamžitě řešících situaci propouštěných zahraničních zaměstnanců včetně kontroly náborových agentur a vymýcení korupce spojené s náborem zahraničních dělníků.

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze